Vad är andlighet?

Andlighet är en kvalitet. Det är vänskap, kärlek, inspiration, intuition. Andlighet är den levande idé som finns bakom det fysiska och materiella. Det kan vara tanken eller inspirationen som leder till skapandet av en tavla, en uppfinning eller en månresa. Ytterligare ett exempel på andlighet är när du står med ryggen mot någon och känner att någon tittar på dig eller försöker få kontakt med dig - sedan vänder du dig om och får den fysiska kontakten.

 

Vi lever i ett materialistiskt samhälle, där vi uppfostras till materialistisk tro. Går man hundra år tillbaka i tiden levde svenskarna i ett samhälle, som forstrade medborgarna till kristen tro.


Livsfilosofin påstår att varken religiös, politisk eller materialistisk tro är andlighet. Livsfilosofin går i Sokrates fotspår. Vi påstår att när vi närmar oss idéerna bakom fenomenen blir vi andligare. Språket är något av det andligaste vi alla använder. Den zehnbuddhistiska liknelsen "Peka mot månen" illustrerar detta på ett bra sätt:

 

En novis som studerade buddhistiska texter bad en äldre munk om hjälp att förklara en text han inte förstod. Han bad då novisen att läsa texten högt, eftersom munken inte var läskunnig. Novisen undrade hur munken skulle kunna förklara textens innebörd, om han inte ens var läskunnig. Munken svarade att om man pekar mot månen, så räcker det inte med att se fingret som pekar mot månen. För att få syn på månen måste man se efter vad fingret pekar på.

 

Det är precis på samma sätt med våra ord. Varje ord vi uttalar pekar på en idé som man måste förstå för att kunna ta emot det budskap som orden förmedlar. Språket riktar ständigt vår uppmärksamhet mot den idé-värld som Sokrates ansåg var sann andlighet.

 

Andlighet är inte att tro på en helig skrift. Andlighet är att komma i kontakt med idé-världen. I idé-världen existerar begrepp som sann vänskap, kunskap, frihet, kärlek etc.

 

Det som framförallt skiljer idé-världen från den materiella världen är att i den materiella världen blir det mindre åt var och en när man delar på något. Till exempel får var och en som delar på en tårta en mindre bit om man delar tårtan i lika stora delar åt var och en. I idé-världen blir det mer till var och en om fler är med och delar på t.ex. vänskap eller kunskap.

 

Idé-världens begrepp är olokaliserade, obegränsade och allerstädes närvarande. Det sanna jaget tillhör idé-världen.

 

Vill du närma dig idé-världen?